Achter de schermen volop actie

Na de startavond zijn inmiddels de nodige vervolgstappen gemaakt met zaken die geregeld moeten worden om daadwerkelijk de opdracht voor de installatie aan de installateur te kunnen geven.

Zo is de aanmelding voor de Postcoderoosregeling verstuurd,  een product- en productieverzekering aangevraagd, wordt de opstalovereenkomst definitief door de notaris uitgewerkt, de financieringsaanvraag bij het FSFE Fûns Skjinne Fryske Enerzjy is klaar en installateur FDB uit St Annaparochie heeft met Verkley op locatie bij ESV de installatie van meterkast en aansluiting van Liander voorbereid.

Startavond eerste coöperatieve zonnestroom project

Maandag 18 maart was de gezamenlijke startavond waar de deelnemers de overeenkomsten hebben getekend. Het eerste coöperatieve zonnestroom project is hiermee van start. Een belangrijke mijlpaal voor het bestuur die na lang voorbereiden is bereikt.

In totaal hebben 12 deelnemers op 110 participaties oftewel 110 zonnepanelen ingeschreven. Met deze 110 panelen wordt de helft van de beschikbare ruimte op het dak benut. Na oplevering en ingebruikname van deze 110 panelen zullen we beginnen met de verkoop van opnieuw 110 zonnestroom participaties waarmee de volledige ruimte op het dak bij ESV wordt benut.

It giet oan!!

It giet oan met het eerste coöperatieve zonnestroom project in Berltsum! Het was een lange aanloop maar er zijn voldoende toezeggingen om daadwerkelijk met de realisatie te starten. Ons coöperatieve project gaat gerealiseerd worden op het dak van Fa. ESV aan de Seize in Berltsum.

De afgelopen periode is het gelukt nog enkele deelnemers bereid te vinden. Daarnaast hebben we het aantal participaties van 200 vooralsnog naar 110 terug kunnen brengen zonder financiële consequenties de participant.

Als bestuur bereiden we ons voor op de startavond waar de uitvoering gepresenteerd zal worden. Ook gaan we dan gezamenlijk de participatieovereenkomsten ondertekenen. Een belangrijke mijlpaal in het project!

Tijdens de startavond zullen we de vervolgstappen en planning verder toelichten.

Informatie memorandum

Er is een Informatiememorandum opgesteld over het Zonnecollectief Berltsum-Wier waarin je alle details nog eens uitgebreid en gedetailleerd kan nalezen.

Heb je liever een korte samenvatting bekijk dan de flyer welke eerder in Wier en Berltsum huis aan huis is verspreid.  Neem contact met ons op wanneer je nog vragen hebt.

Minister Wiebes stelt aanpassing van de regeling voor

Berichtgevingen in de media over de Klimaatwet zijn je vast niet ontgaan. Minister Wiebes heeft een voorstel aan de Kamer gedaan. De hoofdlijn is dat de terugverdien tijd van de panelen voor deelnemers ongeveer bij 7 jaar blijft. In het voorstel staat dat de Postcoderoos regeling tot 2020 in stand blijft en dat daarna een subsidie ingesteld gaat worden welke de deelnemers en de coöperatie uitgekeerd gaan krijgen.

Ruim 50% voorintekening

Aansluitend de presentaties in Berltsum en Wier is in korte tijd op ruim 50% van de ca 200 panelen ingetekend. Een zeer bemoedigend resultaat voor ons als bestuur! Het blijkt dat ook de inwoners van Berltsum en Wier niet alleen begaan zijn met het klimaat maar dat ze ook daadwerkelijk willen gaan deelnemen aan het eerste zonnestroomproject om lokaal energie te gaan opwekken.

Presentatie kan van start

Voor installatie van 200 zonnepanelen wordt het bestek aan een aantal regionale installateurs voorgelegd met verzoek een offerte voor installatie op te stellen. Eind april is de keuze uit de ontvangen offertes gemaakt. Conclusie is dat de aanvankelijke business case realistisch is. Presentatie aan de dorpsbewoners en het werven van deelnemers kan daadwerkelijk van start.

overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie

Het coöperatie bestuur tekent een overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie voor ondersteuning bij het ontwikkelen van het ESV projectplan. ECoop ondersteund o.a. energie coöperaties en geloofd dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal wordt opgewekt.