Installatie opgeleverd

De installatie is afgelopen week opgeleverd en levert geheel volgens de berekende verwachting volop energie. Installateur FDB heeft netjes werk geleverd en het geheel ziet er dan ook keurig uit. Vanaf de weg zijn een groot deel van de panelen zichtbaar op het dak.

Ook goed nieuws is dat we een aanmerkelijk beter levercontract hebben kunnen afsluiten dan aanvankelijk verwacht en mee gecalculeerd. Dit betekent voor deelnemers dat de terugverdientijd korter wordt. 

Bij de ingebruikname hoort normaal gesproken een moment waarop je feestelijk bij elkaar komt. Zo hadden wij dat ook voor ogen maar gegeven de omstandigheden stellen we dat tot een later moment uit.

Inmiddels hebben we de inschrijving voor de tweede installatie van opnieuw 110 panelen op hetzelfde dak gestart. Wil je extra panelen of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is laat het ons weten! De voorwaarden zijn inmiddels aantrekkelijker waar het salderen met een eigen installatie in 2023 stopt en onze Postcoderoos regeling is voor 15 jaar gegarandeerd.

Na storm en regen installatie eindelijk gestart

Met het weer van de afgelopen weken zijn veel installaties uitgelopen en ook uitgesteld daardoor kon pas deze week met ons project worden gestart.

Er is begonnen met het aanleggen van de rails aansluitend wordt met het leggen van de panelen begonnen.

Liander en Verkley hebben de hoofdaansluiting op net twee weken geleden gemaakt middels een boring.  

Het heeft allemaal best wel even geduld gevraagd maar wij gaan er van uit dat eind deze week energie wordt opgewekt en de teller gaat lopen!

Tussentijdse update

De geldstroom vanuit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is inmiddels op gang, de eerste betalingen zijn gedaan en materialen zijn onderweg.

Planning voor de installatie is te starten op maandag 3 februari. De installateur zal dan in een week tijd de dakrails, panelen, bekabeling en netstroom omvormers plaatsen.

In diezelfde week zal Verkley met Liander de hoofdstroomaansluiting maken. We verwachten dat de werkzaamheden aan het eind van de week met uitloop naar de week daaropvolgend afgerond kunnen worden.

Na de oplevering zullen we een moment gaan plannen waarop we de installatie feestelijk in gebruik gaan nemen.

Akte van geldlening gepasseerd

Nadat vrijdag 7 december de akte van opstal is getekend is afgelopen vrijdag bij notaris Mr. PWM IJdema in Franeker gepasseerd. In de akte zijn de voorwaarden voor de geldlening bij het Funs Skjinne Fryske Enerzjyis (FSFE) vastgelegd. Leden hebben elk 1/3 van de kosten voor de realisatie ingebracht. Voor het resterende deel is met deze akte van geldlening zeker gesteld.

Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van onze provincie. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten zoals het onze.

Akte van opstal gepasseerd

Het heeft geduld en doorzetten gevraagd maar afgelopen vrijdag is eindelijk de akte van opstal bij notaris Mr. AM Feenstra in Berltsum gepasseerd. In de akte is vastgelegd dat een installatie met zonnepanelen op het dak van ESV wordt geïnstalleerd door de Enerzjy Kooperaasje. Naast de Kooperaasje  heeft ook ESV hiervoor getekend.

Een belangrijke mijlpaal want nu deze akte rond is kunnen de overige stappen die zijn voorbereid genomen gaan worden. Zo zitten we aankomende vrijdag bij de notaris om de akte van geldlening te tekenen. Dit is het moment waarop we de opdracht aan installateur FDB uit St. Annaparochie definitief kunnen geven. De inkoop van materialen en apparatuur kan dan gedaan worden en de werkzaamheden kunnen definitief ingepland worden.

Buitenkast voor netaansluiting Liander geplaatst

Maandag 14 oktober is de buitenkast geplaatst bij ESV, Berltsum. Netbeheerder Liander gaat in deze kast de hoofdaansluiting met het elektriciteitsnet maken.

Planning voor dit moment is dat rond de jaarwisseling de werkzaamheden voor het aanleggen van de hoofdkabel door Liander en installatie van de panelen door FDB zullen aanvangen.

 

Positieve reactie van de Provincie

Met toch wel enige opluchting hebben we kennis genomen van de positieve reactie van de Provincie aansluitend de hoorzitting op 27 juni 2019 en onze eindrapportage voor de ontvangen IMF subsidie. Er is goed naar ons geluisterd en in het belang van ons burgerinitiatief constructief geoordeeld en gehandeld. De Provincie wenst ons dan ook veel succes met de volgende fase, de realisatie van ons eerste coöperatieve zonnedak.

Het passeren akten voor Opstal en voor Geldlening bij de notaris en realiseren van de elektrische aansluiting door Liander wordt nu weer opgestart. We gaan er van uit de realisatie binnenkort aan te kunnen vangen.

Eindrapportage IMF subsidie ingediend

Voor de ontvangen subsidie uit het Iepen Mienskipsfuns Fryslân 2016 is de eindrapportage uitgewerkt en ingediend. De rapportage bestaat uit een samenvatting van de uitvoering en een financiële verantwoording.

We verwachten gelet de vakantieperiode op zijn vroegst eind augustus reactie. Tot die tijd wachten we deze ontwikkelingen af.

Hoorzitting op 27 juni 2019

Donderdag 27 juni zijn tijdens de hoorzitting, met daarbij aanwezig subsidie- en juridische deskundigen , in een constructief onderhoud onze standpunten verder toegelicht en besproken. Erkend is dat binnen de regeling met specifieke voorwaarden de deadline knellend kan werken voor een langdurig project als het onze.

Er is afgesproken dat wij op korte termijn de eindrapportage met financiële verantwoording zullen afronden voor de bestede subsidiemiddelen. Daarna wachten we eerst de reactie van de provincie af alvorens we overgaan tot het tekenen van akten en het geven van de opdracht voor installatie.

Wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst van deze procedurele situatie zodat we binnenkort echt van start kunnen. Tot die tijd zullen we nog even geduld moeten hebben.

Notaris werkt akten uit en uitnodiging hoorzitting Provincie Fryslan

Nagenoeg alle formaliteiten zijn afgerond. De concept akten voor de aanvullende financiering en akte van opstal zijn klaar. De notaris heeft opdracht gekregen de akten uit te werken om vervolgens te kunnen ondertekenen. Dit zijn de laatste formaliteiten om tot de daadwerkelijke installatie over te kunnen gaan.

Provincie Fryslan gaat nog niet over tot het goedkeuren van de verstrekte subsidie voor de gemaakte aanloop-, promotie- en marketingkosten. Voor de subsidie was 27 maart 2019 als deadline gesteld. April 2019 hebben we aantoonbaar de subsidiegelden. Om diverse redenen is de deadline niet gehaald. Er zal een hoorzitting volgen waarin we onze standpunten zullen gaan toelichten.