Akte van geldlening gepasseerd

Nadat vrijdag 7 december de akte van opstal is getekend is afgelopen vrijdag bij notaris Mr. PWM IJdema in Franeker gepasseerd. In de akte zijn de voorwaarden voor de geldlening bij het Funs Skjinne Fryske Enerzjyis (FSFE) vastgelegd. Leden hebben elk 1/3 van de kosten voor de realisatie ingebracht. Voor het resterende deel is met deze akte van geldlening zeker gesteld.

Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van onze provincie. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten zoals het onze.

Akte van opstal gepasseerd

Het heeft geduld en doorzetten gevraagd maar afgelopen vrijdag is eindelijk de akte van opstal bij notaris Mr. AM Feenstra in Berltsum gepasseerd. In de akte is vastgelegd dat een installatie met zonnepanelen op het dak van ESV wordt geïnstalleerd door de Enerzjy Kooperaasje. Naast de Kooperaasje  heeft ook ESV hiervoor getekend.

Een belangrijke mijlpaal want nu deze akte rond is kunnen de overige stappen die zijn voorbereid genomen gaan worden. Zo zitten we aankomende vrijdag bij de notaris om de akte van geldlening te tekenen. Dit is het moment waarop we de opdracht aan installateur FDB uit St. Annaparochie definitief kunnen geven. De inkoop van materialen en apparatuur kan dan gedaan worden en de werkzaamheden kunnen definitief ingepland worden.

Buitenkast voor netaansluiting Liander geplaatst

Maandag 14 oktober is de buitenkast geplaatst bij ESV, Berltsum. Netbeheerder Liander gaat in deze kast de hoofdaansluiting met het elektriciteitsnet maken.

Planning voor dit moment is dat rond de jaarwisseling de werkzaamheden voor het aanleggen van de hoofdkabel door Liander en installatie van de panelen door FDB zullen aanvangen.

 

Positieve reactie van de Provincie

Met toch wel enige opluchting hebben we kennis genomen van de positieve reactie van de Provincie aansluitend de hoorzitting op 27 juni 2019 en onze eindrapportage voor de ontvangen IMF subsidie. Er is goed naar ons geluisterd en in het belang van ons burgerinitiatief constructief geoordeeld en gehandeld. De Provincie wenst ons dan ook veel succes met de volgende fase, de realisatie van ons eerste coöperatieve zonnedak.

Het passeren akten voor Opstal en voor Geldlening bij de notaris en realiseren van de elektrische aansluiting door Liander wordt nu weer opgestart. We gaan er van uit de realisatie binnenkort aan te kunnen vangen.

Eindrapportage IMF subsidie ingediend

Voor de ontvangen subsidie uit het Iepen Mienskipsfuns Fryslân 2016 is de eindrapportage uitgewerkt en ingediend. De rapportage bestaat uit een samenvatting van de uitvoering en een financiële verantwoording.

We verwachten gelet de vakantieperiode op zijn vroegst eind augustus reactie. Tot die tijd wachten we deze ontwikkelingen af.

Hoorzitting op 27 juni 2019

Donderdag 27 juni zijn tijdens de hoorzitting, met daarbij aanwezig subsidie- en juridische deskundigen , in een constructief onderhoud onze standpunten verder toegelicht en besproken. Erkend is dat binnen de regeling met specifieke voorwaarden de deadline knellend kan werken voor een langdurig project als het onze.

Er is afgesproken dat wij op korte termijn de eindrapportage met financiële verantwoording zullen afronden voor de bestede subsidiemiddelen. Daarna wachten we eerst de reactie van de provincie af alvorens we overgaan tot het tekenen van akten en het geven van de opdracht voor installatie.

Wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst van deze procedurele situatie zodat we binnenkort echt van start kunnen. Tot die tijd zullen we nog even geduld moeten hebben.

Notaris werkt akten uit en uitnodiging hoorzitting Provincie Fryslan

Nagenoeg alle formaliteiten zijn afgerond. De concept akten voor de aanvullende financiering en akte van opstal zijn klaar. De notaris heeft opdracht gekregen de akten uit te werken om vervolgens te kunnen ondertekenen. Dit zijn de laatste formaliteiten om tot de daadwerkelijke installatie over te kunnen gaan.

Provincie Fryslan gaat nog niet over tot het goedkeuren van de verstrekte subsidie voor de gemaakte aanloop-, promotie- en marketingkosten. Voor de subsidie was 27 maart 2019 als deadline gesteld. April 2019 hebben we aantoonbaar de subsidiegelden. Om diverse redenen is de deadline niet gehaald. Er zal een hoorzitting volgen waarin we onze standpunten zullen gaan toelichten.

Achter de schermen volop actie

Na de startavond zijn inmiddels de nodige vervolgstappen gemaakt met zaken die geregeld moeten worden om daadwerkelijk de opdracht voor de installatie aan de installateur te kunnen geven.

Zo is de aanmelding voor de Postcoderoosregeling verstuurd,  een product- en productieverzekering aangevraagd, wordt de opstalovereenkomst definitief door de notaris uitgewerkt, de financieringsaanvraag bij het FSFE Fûns Skjinne Fryske Enerzjy is klaar en installateur FDB uit St Annaparochie heeft met Verkley op locatie bij ESV de installatie van meterkast en aansluiting van Liander voorbereid.

Startavond eerste coöperatieve zonnestroom project

Maandag 18 maart was de gezamenlijke startavond waar de deelnemers de overeenkomsten hebben getekend. Het eerste coöperatieve zonnestroom project is hiermee van start. Een belangrijke mijlpaal voor het bestuur die na lang voorbereiden is bereikt.

In totaal hebben 12 deelnemers op 110 participaties oftewel 110 zonnepanelen ingeschreven. Met deze 110 panelen wordt de helft van de beschikbare ruimte op het dak benut. Na oplevering en ingebruikname van deze 110 panelen zullen we beginnen met de verkoop van opnieuw 110 zonnestroom participaties waarmee de volledige ruimte op het dak bij ESV wordt benut.

It giet oan!!

It giet oan met het eerste coöperatieve zonnestroom project in Berltsum! Het was een lange aanloop maar er zijn voldoende toezeggingen om daadwerkelijk met de realisatie te starten. Ons coöperatieve project gaat gerealiseerd worden op het dak van Fa. ESV aan de Seize in Berltsum.

De afgelopen periode is het gelukt nog enkele deelnemers bereid te vinden. Daarnaast hebben we het aantal participaties van 200 vooralsnog naar 110 terug kunnen brengen zonder financiële consequenties de participant.

Als bestuur bereiden we ons voor op de startavond waar de uitvoering gepresenteerd zal worden. Ook gaan we dan gezamenlijk de participatieovereenkomsten ondertekenen. Een belangrijke mijlpaal in het project!

Tijdens de startavond zullen we de vervolgstappen en planning verder toelichten.