Informatie memorandum

Er is een Informatiememorandum opgesteld over het Zonnecollectief Berltsum-Wier waarin je alle details nog eens uitgebreid en gedetailleerd kan nalezen.

Heb je liever een korte samenvatting bekijk dan de flyer welke eerder in Wier en Berltsum huis aan huis is verspreid.  Neem contact met ons op wanneer je nog vragen hebt.

Minister Wiebes stelt aanpassing van de regeling voor

Berichtgevingen in de media over de Klimaatwet zijn je vast niet ontgaan. Minister Wiebes heeft een voorstel aan de Kamer gedaan. De hoofdlijn is dat de terugverdien tijd van de panelen voor deelnemers ongeveer bij 7 jaar blijft. In het voorstel staat dat de Postcoderoos regeling tot 2020 in stand blijft en dat daarna een subsidie ingesteld gaat worden welke de deelnemers en de coöperatie uitgekeerd gaan krijgen.

Ruim 50% voorintekening

Aansluitend de presentaties in Berltsum en Wier is in korte tijd op ruim 50% van de ca 200 panelen ingetekend. Een zeer bemoedigend resultaat voor ons als bestuur! Het blijkt dat ook de inwoners van Berltsum en Wier niet alleen begaan zijn met het klimaat maar dat ze ook daadwerkelijk willen gaan deelnemen aan het eerste zonnestroomproject om lokaal energie te gaan opwekken.

Presentatie kan van start

Voor installatie van 200 zonnepanelen wordt het bestek aan een aantal regionale installateurs voorgelegd met verzoek een offerte voor installatie op te stellen. Eind april is de keuze uit de ontvangen offertes gemaakt. Conclusie is dat de aanvankelijke business case realistisch is. Presentatie aan de dorpsbewoners en het werven van deelnemers kan daadwerkelijk van start.

overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie

Het coöperatie bestuur tekent een overeenkomst met Ecoop St. Annaparochie voor ondersteuning bij het ontwikkelen van het ESV projectplan. ECoop ondersteund o.a. energie coöperaties en geloofd dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal wordt opgewekt.

oriënterende gesprekken ESV

Na enkele oriënterende gesprekken geeft de ESV directie (de heren Groote en Greidanus) aan positief te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van enkele bedrijfshallen. Voor het coöperatie bestuur is dit een belangrijke mijlpaal. Het betekend dat er daadwerkelijk een projectplan ontwikkeld kan gaan worden.